משחקים לילדים מוקצה הליכה בשבת והתעמלות הכנה משבת לחול וסידור הבית המותר והאסור בקריאה
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

איסור הנאה ממלאכה שנעשתה בשבת

0.5 דק'

איסור הנאה ממלאכה שנעשתה בשבת

האזן למושג:

נצטווינו בתורה שלא לעשות מלאכה ביום השבת, והוסיפו חכמים סייג ואסרו ליהנות ממלאכה שנעשתה בשבת באיסור. לפיכך, אם יהודי הדליק בשבת קרה תנור חימום, אסור ליהנות מהתנור, אלא יש לעבור לחדר אחר או לפתוח חלון כדי שלא ליהנות מהתנור. ואם יהודי הדליק אור בשבת, אסור ליהנות מאותו האור. אמנם דברים שהיה ניתן לעשות גם בלא האור שהודלק, מותר לעשות גם לאחר שהודלק. 

יהודי שעשה מלאכה בשבת בשגגה, מותר לו ולכל ישראל ליהנות ממנה במוצאי שבת. ואם עשה אותה במזיד, אסור לו ולכל אלה שעשה עבורם את המלאכה ליהנות ממנה לעולם. לפיכך, אם בעל מסעדה בישל מאכל במזיד בשבת, אסור לו ולכל הבאים למסעדה לאוכלו לעולם, ולאחרים מותר לאוכלו במוצאי שבת.

אימתי אסור ואימתי מותר ליהנות ממלאכת נוכרי אימתי אסור ואימתי מותר ליהנות ממלאכת נוכרי היחס החמור לחילול שבת בין דתיים לחילוניים ('לפני עיוור') פיקוח נפש דוחה שבת הנסיעה לבית חולים פעילות צבאית ומשטרתית בשבת חולה רגיל