מצוות הציצית כיפה הלכות תפילין מצוות התפילין הלכות מזוזה מצוות המזוזה שמות קדושים ספרים מודפסים כבוד בית הכנסת וספר התורה ספר התורה
- - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב

נשים בציצית ובתפילין

1 דק'

נשים בציצית ובתפילין

האזן למושג:

נשים פטורות מרוב מצוות עשה שהזמן גְּרָמָן (שיש חובה לעשותן בזמן מסוים), בעיקר מאלה שמתקיימות מחוץ לבית. לכן נשים פטורות ממצוות ציצית ותפילין, שמצוות ציצית נוהגת ביום ולא בלילה, ומצוות תפילין נוהגת בימות החול ולא בשבתות וחגים.* נשים שרוצות להתעטף בטלית, רשאיות, ולמנהג אשכנז יברכו ולמנהג ספרד לא יברכו. אמנם כיוון שבפועל נשים נהגו שלא להתעטף בציצית, מומלץ למי שרוצה לקיים את המצווה - להתעטף בציצית בצנעה, כדי שלא תיראה כמתגאה ומחצינה את המצווה. לגבי תפילין יש הסתייגות, משום שנהגו לחשוש מאוד לכבודן של התפילין, ולכן גם הגברים שמצווה שיניחו אותן כל היום, נוהגים להניחן רק בתפילת שחרית, כדי לקיים את חובת המצווה ולא יותר. וממילא, מוטב לנשים שאינן מחויבות בתפילין שלא להניחן, מה עוד שבימי יציאת דם הנידה יש מקום לומר שאין להניחן. ואם תרצה להתעלות במצוות, תוסיף בתורה ובתפילה. אמנם אשה שתרצה לחרוג מהמנהג, תוכל להניחן בצנעה כמנהג מקצת נשים צדקניות שנהגו כן.

 

--------------------------------------------

*ככלל, ב-365 מצוות 'לא תעשה' נשים חייבות כמו גברים. מתוך 248 מצוות 'עשה' שבתורה, נשים פטורות מ-8 שהזמן גְּרָמָן, ואלו הן: א) קריאת שמע. ב) זכירת יציאת מצרים. ג) תפילין של ראש ותפילין של יד. ד) ציצית. ה) סוכה. ו) לולב. ז) שופר. ח) ספירת העומר. כהמשך לכך תיקנו חכמים עוד מצוות סביב התפילה שגם מהן נשים פטורות: א) התפילה במניין, ב) התפילה בבית הכנסת, ג) ברכות קריאת שמע, ד) תפילת ערבית, ה) ברכת כהנים, ו) קריאת התורה, ז) חזרת הש"ץ וכל סדר התפילה כולל קדישים, פסוקי דזמרה ותחנון. ויש מצוות עשה שמתקיימות בבית, ואף שהזמן גְּרָמָן נשים חייבות בהן, ואלו הן: א) קידוש של שבת ולימוד תורה בשבת. ב) שמחת החגים. ג) אכילת מצה בפסח. ד) תוספת עינוי ביום הכיפורים. כהמשך לכך חייבות בעוד מצוות שתיקנו חכמים: א) שתיית ארבע כוסות בליל הסדר. ב) קריאת מגילה בפורים. ג) הדלקת נרות חנוכה. יש עוד מספר מצוות עשה שנשים פטורות מהן: א) מילה. ב) פדיון הבן. ג) כתיבת ספר תורה.

על ההבדלים בין גברים ונשים על ההבדלים בין גברים ונשים