ראש השנה שחל בשבת השופר דיני התקיעה משמעות התרועה והתקיעה יום תרועה ומצוות שמיעת השופר יום הזיכרון שני ימים של ראש השנה פרטי הדין בעולם הזה הדין על העולם הזה ועל העולם הבא זמני הדין והשתלשלותו ימי אלול
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

המלכת ה' בתפילות

0.5 דק'

המלכת ה' בתפילות

האזן למושג:

תפילת ראש השנה עוסקת בהמלכת ה' עלינו, ובכך בא לידי ביטוי האופי הישראלי, שבמקום להקדיש את יום הדין לתפילות פרטיות על פרנסה ובריאות וכל שאר הדברים שאדם טרוד בהשגתם כל השנה, ישראל מבטאים ביום קדוש זה את רצונם העמוק ביותר, שתתגלה מלכות ה' יתברך, והעולם כולו יתוקן וייגאל בחסד ובאמת. לכן גם לא מתוודים על החטאים בראש השנה, מפני שהווידוי נועד לתיקון חטאים פרטיים, שלמען תיקונם מוקדשים שאר ימי התשובה, ואילו ראש השנה נועד להתקשרות אל המגמה הכללית של תיקון עולם במלכות שדי. וכשישראל מניחים את ענייניהם הפרטיים ועוסקים בכבוד ה' וגילוי מלכותו, מסתתמות טענותיו של השטן, והם זוכים לשנה חדשה שבה ימשיכו להתקדם עוד צעד לקראת התיקון והגאולה.

יום חג שמתבטא בלבוש וסעודות יום חג שמתבטא בלבוש וסעודות מנהגי ראש השנה