יצחק אבינו ורבקה אימנו עקדת יצחק אברהם אבינו ושרה אימנו נח ואברהם שבע מצווֹת בני נח המבול ונֹח חטא אדם הראשון
- - לארשי ןוזח - לארשי ןוזח - לארשי ןוזח

יעקב אבינו

0.5 דק'

יעקב אבינו

האזן למושג:

כשהבינה רבקה אימנו שבנה עשיו מתכנן להרוג את יעקב על שלקח את ברכתו, דאגה לשלוח את יעקב למשפחתה בחרן, כדי שימצא שם את זיווגו ולאחר מכן יחזור. היא אף ביקשה מיצחק שיברך אותו, ויצחק העניק לו את ברכת אברהם, שיִפרה וירבה ויירש את הארץ. בבוא יעקב אבינו לחרן, מצא את רחל בת לבן אחי אימו, וַיֶּאֱהָבֶהָ. כדי לשאתה לאשה הסכים לדרישתו של לבן, ועבד אצלו שבע שנים. בסוף שבע השנים, בליל חתונתם, החליף לבן את רחל בבתו הגדולה לאה, ובבוקר מצא יעקב שהתחתן עם לאה. כשהתרעם על כך בפני לבן, הציע לבן ליעקב לשאת גם את רחל ובתמורה להתחייב לעבוד אצלו עוד שבע שנים. הכוח היה בידי לבן, שבעת הצורך היה מוכן לחסל את העומדים בדרכו. כך נאלץ יעקב לעבוד עוד שבע שנים. לאחר שסיים את שנות עבודתו עבור נשיו, עבד שש שנים נוספות אצל לבן בשותפות, כדי לצבור רכוש לקראת חזרתו לארץ. למרות שלבן רימה את יעקב כמה פעמים, במשך עשרים שנה ברציפות עבד יעקב בחריצות, והיה רועה את הצאן בנאמנות, גם בימי הקיץ החמים וגם בלילות החורף הקרים, ובזכות זאת ה' שמר עליו וברך את עבודתו. 

אימותינו רחל ולאה והשבטים אימותינו רחל ולאה והשבטים משמעות השעבוד במצרים ויציאת מצרים האמונה שהתגלתה מתוך יציאת מצרים היציאה ברכוש גדול קריעת ים סוף נעשה ונשמע מעמד הר סיני עשרת הדיברות שנאמרו במעמד הר סיני