בִּיכּורים המרכז הרוחני קורבן התמיד והקטורת הכיור - המַרְאות הצובאות המזבח החיצון - קורבנות מזבח הקטורת המנורה השולחן שלושת הכלים שהיו ב'קודש' קודש הקודשים
- - ץראהו םעה ,הנומא - ץראהו םעה ,הנומא

המקדש מקור השראה

0.5 דק'

האזן למושג:

יש חושבים בטעות שככל שמרוממים את קדושת המקדש כך מרוקנים את העולם מקדושה, אולם באמת ייעודו של המקדש לרומם ולקדש את כל העולם. שכן עולם שיש בתוכו מקדש הוא עולם שהערכים האלוהיים מתגלים בו ואף הוא מתקדש. וכפי שאמרו חכמים, שכל הנותן מתנות עניים בשדהו כמצוות התורה, נחשב כמי שבנה את בית המקדש והקריב את קורבנותיו בתוכו. הרי שאדם שעובד בשדהו בחריצות וביושר - ממשיך את קדושת המקדש לשדה שלו, ובעת שהוא משאיר לעניים לקט שכחה ופאה (לעיל ו, ב), הוא כביכול מקים מזבח בשדהו, ומעלה עליו קורבן לה'. כמו כן כל מי שעובד את עבודתו ביושר וחריצות, ומכַוון עצמו לעזור לאנשים ולתרום את חלקו לפיתוח הכלכלה ויישובו של עולם, הרי הוא ממשיך את קדושת המקדש למקום עבודתו. וכשהוא יוצא מגדרו וטורח מעבר למה שהוא חייב כדי להיטיב לאנשים, הוא כביכול מקים שם מזבח ומקריב עליו קורבן לה'. 

השראה מעבודת הכהנים במקדש השראה מעבודת הכהנים במקדש הטהרה הר הבית זֵכֶר לחורבן כשהעם הולך בדרכי ה'