קדושת המחנה גיוס בחורי ישיבה איסור הפחד צה"ל אהבת הארץ המצווה לגור בארץ חטא המרגלים של דורנו מדינת ישראל המלחמה על הארץ מצוות יישוב הארץ החזרת המצוות למקומן וכמה יהודים ישנם מצב העם קובע את חיוב המצוות שביעית ויובל תרומות ומעשׂרות המצוות התלויות בארץ מקום קיום המצוות גילוי התורה בארץ ישראל ייחודה של ארץ ישראל מקום גילוי אמונת הייחוד
- - ץראהו םעה ,הנומא - ץראהו םעה ,הנומא

שירות נשים

0.5 דק'

שירות נשים

האזן למושג:

אף שגם נשים מצוּות בהצלת ישראל ובמצוות יישוב הארץ, לפי מסורת ישראל נשים אינן מתגייסות לצבא. שני הסברים לכך: א) אמרו חכמים, שאין דרכן של נשים לכבוש ולהילחם. מפני שגם בשעת מלחמה העם צריך איזון, ויחד עם זה שהגברים צריכים לחרף נפשם במלחמה, הנשים צריכות להמשיך לקיים במידת האפשר את שגרת החיים בעורף. ב) עירוב גברים ונשים במחנה פוגע בצניעות ובקדושה, ובריכוז הנדרש לצורך המלחמה. אמנם יש סוברים שמצווה לנשים להתגייס למאמץ המלחמתי כתומכות לחימה, ובשעת חירום, אף כלוחמות. למעשה, דעת רבני הציבור החרדי, שיש איסור חמור לאשה להתגייס לצבא. ודעת רוב רבותינו, שאמנם כעיקרון אין בגיוס איסור, אולם ההדרכה הראויה לבנות שלא להתגייס, מפני שגיוס הבנות יוצר עירוב שפוגע במצוות הצניעות שצריכה להישמר באופן מיוחד במסגרת הצבא. בנוסף, הניסיון הראה שגיוס הבנות עלול לפגוע ברמתן הדתית של חלק מהבנות, והנזק מכך לבניין העם והארץ גדול מהתועלת. אמנם חיילת שתורמת לביטחון המדינה ומקדשת שם שמיים במעשיה - מקיימת מצווה.

מוסר מלחמה מוסר מלחמה גבולות הארץ מגורי נוכרים בארץ ממלכתיות סמכות השלטון הפרדת רשויות מלך המשיח