השכר והעונש הטבעיים שבעולם הזה השלמת השכר והעונש בעולם הבא סדרי הטבע הם התנאי לבחירה הבחירה החופשית גילוי האמונה דרך יציאת מצרים ומעמד הר סיני עבודות זרות בימינו איסור כישוף וקסמים היחס לדתות השונות חסידי אומות העולם הנצרות והאסלאם איסור עבודה זרה השילוב של שני הדיברות הראשונים האם האלילים הועילו? תכונת האמונה והנטייה לאלילות מתן תורה אהבת ה' ויראתו
- - ץראהו םעה ,הנומא - ץראהו םעה ,הנומא

הדין וההשגחה בעולם הזה ליחיד

0.5 דק'

הדין וההשגחה בעולם הזה ליחיד

האזן למושג:

בתוך המציאות הטבעית מסתתרת השגחה אלוהית שנועדה לכוון באופן מיוחד ומדויק כל אדם לפי המתאים לו. בדרך כלל היא מוסיפה שכר לצדיקים ועונש לרשעים. אולם לעיתים הנהגתה מורכבת ומעמידה בניסיון, וגורמת ייסורים לצדיקים ותענוגים לחוטאים. כך השגחה זו מעצימה את הניסיון והבחירה החופשית, והצדיקים שקשובים לה מתחזקים על ידה באמונתם ולבסוף זוכים לתוספת ברכה, והרשעים מסתבכים על ידה ברשעותם ונענשים. לכאורה קשה, הרי התורה מבארת בהרחבה, שה' גומל שכר טוב לצדיקים ועונש לרשעים בעולם הזה, ואיך ייתכן שיהיה צדיק שרע לו ורשע שטוב לו?! אלא שהשכר והעונש שהתורה מבארת לגבי העולם הזה, הם לעם ישראל ככלל ולא ליחידים. 

השכר והעונש לעם ישראל בעולם הזה השכר והעונש לעם ישראל בעולם הזה מצב הגלות הברית האלוהית עִם ישראל חטא העגל וחטא המרגלים