השופר דיני התקיעה משמעות התרועה והתקיעה יום תרועה ומצוות שמיעת השופר יום הזיכרון שני ימים של ראש השנה פרטי הדין בעולם הזה הדין על העולם הזה ועל העולם הבא זמני הדין והשתלשלותו ימי אלול
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

ראש השנה שחל בשבת

0.5 דק'

ראש השנה שחל בשבת

האזן למושג:

מהתורה מצווה לתקוע בשופר גם כשראש השנה חל להיות בשבת, אלא שתיקנו חכמים שלא לתקוע בראש השנה שחל בשבת, שמא יבואו מתוך כך לטלטל את השופר ברשות הרבים ויחללו את השבת. מכאן למדנו על גודל קדושתה של השבת, שמחשש שמא יחללוה ביטלו את תקיעת השופר. אמנם כבר בתורה נרמז שכאשר ראש השנה חל בשבת, אין צורך כל כך בתקיעות, הואיל וכמעט כל המעלות שמשיגים בראש השנה על ידי התקיעות, משיגים בראש השנה שחל בשבת על ידי קדושת השבת. 

המלכת ה' בתפילות המלכת ה' בתפילות יום חג שמתבטא בלבוש וסעודות מנהגי ראש השנה