המותר והאסור בקריאה
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

הכנה משבת לחול וסידור הבית

0.5 דק'

הכנה משבת לחול וסידור הבית

האזן למושג:

השבת נועדה לקדושה ולמנוחה, ומי שטורח להכין בשבת דבר לימות החול - מזלזל בכבודה, לפיכך אסור לסדר את הבית בשבת לקראת מוצאי שבת. מותר לשטוף את הכלים שמתכוונים לאכול בהם באותה שבת, אבל אסור לשוטפם עבור מוצאי שבת. אמנם מי שמקפיד בכל השבוע שלא יישארו לו כלים מלוכלכים בכיור, וקיומה של ערימת הכלים בכיור פוגעת עבורו בכבוד השבת, רשאי לשטוף אותם לכבוד שבת. אבל את הסירים אסור לשטוף, ואם הם מפריעים לו במטבח - יניחם במקום אחר. מותר להתכונן בשבת למבחן במקצועות קודש שיתקיים ביום חול, הואיל וממילא מצווה להרבות בלימוד תורה בשבת. לקראת מבחן במקצוע חול ראוי שלא להתכונן בשבת, ובשעת הצורך אפשר להקל, הואיל ויש ערך גם בלימודי החול. 

הליכה בשבת והתעמלות הליכה בשבת והתעמלות מוקצה משחקים לילדים איסור הנאה ממלאכה שנעשתה בשבת אימתי אסור ואימתי מותר ליהנות ממלאכת נוכרי היחס החמור לחילול שבת בין דתיים לחילוניים ('לפני עיוור') פיקוח נפש דוחה שבת הנסיעה לבית חולים פעילות צבאית ומשטרתית בשבת חולה רגיל