כנגד ארבעה בנים דברה תורה מצווה לפתוח את הסדר בשאלה
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

משמעויות בהגדה

1 דק'

משמעויות בהגדה

האזן למושג:

סדר סיפור ההגדה שפותחים בגנות ומסיימים בשבח. פותחים בכך שעבדים היינו לפרעה במצרים, ואחר כך גְּאָלָנוּ ה' מידם. וכן בכך שמִתְחילה עובדי עבודה זרה היו אבות אבותינו, תרח ולבן, ובתהליך ארוך של בירורים נעשינו עם של מאמינים בה' אחד. במבט ראשון נראה שעדיף לעסוק רק בסיפורים היפים והטובים, אולם האמת שככל שנתבונן יותר בצרת השעבוד ובגנות העבודה הזרה שעבדו אבות אבותינו, כך נבין יותר את גודל הגאולה. ויש בכך גם עידוד ונחמה, שמתוך צרות וכישלונות אפשר לצמוח ולהיגאל.

פסח מצה ומרור: מי שאינו יכול לומר את כל ה'הגדה' יאמר את הנוסח שמבאר את משמעות מצוות אכילת פסח, מצה ומרור, שנועדו לבטא את תמצית הרעיונות שצריך לזכור בליל הסדר. קורבן הפסח מבטא את סגולת ישראל, המצה את האמונה והחירות, והמרור את משמעות השעבוד שמזכך ומכין את הלבבות לאמונה ולתורה.

משמעות עשר המכות: התורה מרחיבה בתיאור עשר המכות, כדי ללמדנו שיש דין ויש דיין בעולם, וסוף רשע לבוא על עונשו. ורשעים גדולים כמצרים, ששעבדו עם שלם בעבודת פרך, ובאכזריות נוראה הטביעו את ילדיהם, ראוי שיבואו על עונשם המלא, ויִלמדו כל הדורות לקח זה. יש בזה גם רמז עמוק: העולם נברא בעשרה מאמרות, ובלשון הקבלה 'עשר ספירות', שעל ידם ה' ממשיך לקיים את העולם ולהחיותו. אלא שכל זמן שלא התגלתה אמונת ישראל בעולם, אף המאמרות הללו היו נעלמים ונסתרים, ועם ישראל היה משועבד. כשהגיעה השעה שבני ישראל ייצאו לחירות, נצטווה משה לבוא לפרעה ולצוותו לשלח את בני ישראל. וכשסרב, עשרת היסודות שבהם ברא ה' את העולם החלו לזעזע את האימפריה המצרית בעשר מכות עד שכל כוחם של המצרים נשבר וישראל יצאו לחירות. כשבאנו להר סיני גילה לנו ה' את משמעותם בעשרת הדיברות, שהם יסוד התורה.

ההכנות לסדר ההכנות לסדר ארבע כוסות היין מצוות הֲסָבָה כרפס ונטילה חציית המצה האמצעית ושמירת האפיקומן ההגדה מצוות אכילת מצה מצוות אכילת מרור וכורך הסעודה האפיקומן סיום הסדר