סוטה גירושין חיובי הנישואין אז והיום השינויים ההלכתיים בדיני הנישואין התחייבות הנישואין איסור ייחוד 'לא ילבש' - שמירת הזהות המינית הלכות צניעות פסולי חיתון ממזר איסורי לא תנאף
- - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ

תהליך הגירושין

0.5 דק'

תהליך הגירושין

האזן למושג:

הגירושין נעשים באמצעות גט, שהוא שטר גירושין שנכתב ביד על ידי סופר עבור גירושי בני הזוג. מחתימים על הגט שני עדים, והאיש נותנו לאשתו בפני עדים, ומעת שקיבלה את הגט בידה הרי היא גרושה. במקביל למתן הגט מסיימים את חלוקת הרכוש ועסקי הממון שביניהם, והאיש משלם לאשתו את הסכום הכתוב בכתובה. ואם האשה אשמה בגירושין, הוא פטור מלשלם לה את כתובתה. סוגיות ממוניות אלו מורכבות, והן נידונות בבית הדין.

עילות הגירושין עילות הגירושין עגונה כפיית גט הדינים שבהם מעמד האשה חלש ערכי המשפחה