עגונה עילות הגירושין תהליך הגירושין סוטה גירושין חיובי הנישואין אז והיום השינויים ההלכתיים בדיני הנישואין התחייבות הנישואין איסור ייחוד 'לא ילבש' - שמירת הזהות המינית הלכות צניעות פסולי חיתון ממזר איסורי לא תנאף
- - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ

כפיית גט

0.5 דק'

כפיית גט

האזן למושג:

לעיתים בית הדין מחליט שהאשה צודקת בתביעתה להתגרש והאיש אינו מוכן לשחררה בגט. על פי ההלכה, צריך להכותו יום אחר יום עד שייתן גט לרצונו, כלומר יאמר בפיו שהוא נותן את הגט ברצון מלא. אמנם ישנם פוסקים שנמנעים מלכפות את הבעל באלימות לתת גט, ומפני חולשת בתי הדין, עמדתם מעוררת קשיים בהשגת גט במקרים של בעלים עקשנים במיוחד. הבעיה גברה כאשר לפי החוק האזרחי לא ניתן להכות את הבעל. למרות זאת, משתדלים למצוא דרכים לאכוף את החלטת בית הדין על גברים סרבנים, וכמעט תמיד מצליחים. ככל שהמחוקקים ובתי הדין יגבירו את שיתוף הפעולה ביניהם, המקרים הקשים של מסורבות גט יתמעטו עד שיתבטלו. 

גם אשה יכולה לעגן את בעלה, שכן כל עוד היא לא מסכימה לקבל את הגט, הוא אינו יכול להתחתן. אולם עיגון הגברים קל מעיגון הנשים, מפני שבמקרים מיוחדים, על ידי תהליך ארוך הכרוך בהסכמת מאה רבנים יתירו לו להתחתן. בפועל, בתקופה האחרונה, מספר הבעלים מעוכבי הגט גדול ממספר מסורבות הגט, ואף בעניין זה, מחמת סיבות שונות, לעיתים בתי הדין מתעכבים מלהפעיל סנקציות על הנשים, ומשך העיגון מתארך.

הדינים שבהם מעמד האשה חלש הדינים שבהם מעמד האשה חלש ערכי המשפחה