דרך ארץ רגישות שלא לצער את הזולת ברכת 'שלום' חסד בדיבור השתתפות בשמחה ובצער הכרת טובה לא תחמוד שינוי מהאמת עבור ערכי צניעות, בושה וענווה מצווה לְשַנות למען השלום גניבת דעת אמירת אמת תשובה וסליחה מחלוקת רעה ומחלוקת לשם שמיים התקשורת ומצוות המחאה אנשי התקשורת מתי מותר לדבר בגנות אדם חומרת איסור לשון הרע לשון הרע, הוצאת שם רע ורכילות איסור חנופה מצוות המחאה מצוות התוכחה לדון לכף זכות לא תיקום ולא תיטור הנפגע מחברו צריך להוכיחו שיתוף עניים וגלמודים בשמחות היחס לגר זהירות בכבוד יתום ואלמנה ושאר סובלים איסור אונאה והלבנת פנים כבוד האדם כבוד חכמים וזקנים ומנהיגי הציבור האיסור לבזות אדם השבת אבדה הגשת סיוע בין אדם לחברו - השער לגילוי אור ה' בעולם כבוד האדם שנברא בצלם אלוהים בין ישראל לעמים הגדרת איסור השנאה הגדרת מצוות האהבה
- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

ניבּול פה

0.5 דק'

ניבּול פה

האזן למושג:

אסור לאדם להשפיל את כבודו בדיבורים גסים שנקראים 'ניבּול פה', כי הם הופכים את הדיבור החי שנועד להוסיף ברכה - לדיבור מת, כמו נבלה סרוחה שאסורה באכילה. ואם ניבול הפה כולל קללות כלפי חברו, יש בו גם איסור של ביזוי החבר. כיוון שידוע שחיילים נוטים לנבל את פיהם, הזהירה התורה במיוחד את החיילים מכל דיבור רע (להלן יז, כ).

הכנסת אורחים הכנסת אורחים שכנים החברה הטובה