מצוות המחאה מצוות התוכחה לדון לכף זכות לא תיקום ולא תיטור הנפגע מחברו צריך להוכיחו שיתוף עניים וגלמודים בשמחות היחס לגר זהירות בכבוד יתום ואלמנה ושאר סובלים איסור אונאה והלבנת פנים כבוד האדם כבוד חכמים וזקנים ומנהיגי הציבור האיסור לבזות אדם השבת אבדה הגשת סיוע בין אדם לחברו - השער לגילוי אור ה' בעולם כבוד האדם שנברא בצלם אלוהים בין ישראל לעמים הגדרת איסור השנאה הגדרת מצוות האהבה
- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

איסור חנופה

0.5 דק'

איסור חנופה

האזן למושג:

אסור להתחנף לרשע, היינו להצדיק מעשיו של רשע או לשבחו, כי המתחנף כלפיו מעודד אותו להמשיך בדרכו ונעשה שותף במעשיו הרעים. לכן, גם כאשר אין אפשרות להוכיח את הרשע, מפני שהוא אדם אלים ומסוכן, לכל הפחות צריך להיזהר שלא להתחנף אליו. אמרו חכמים, שעונשו של המתחנף לרשע, שהוא או ילדיו ינוצלו לרעה על ידי רשע כמו זה שחיזק בחנופתו. גם מי שאינו משבח את מעשיו הרעים של הרשע, אלא רק מכבדו ומשבח את כלל אישיותו, עובר על איסור חנופה. לפיכך, הנצרך להזכיר מעשה טוב שעשה אדם רע, חובה שיזכיר גם את מעשיו הרעים, כדי שלא ייגררו אחריו. וצריך אדם להיות מוכן להפסיד ממעמדו או ממונו, ובלבד שלא יתחנף לאדם שאינו ראוי לכבוד. ורק במקום שיש סכנת נפשות, מותר בלית ברירה להתחנף לרשע. 

לשון הרע, הוצאת שם רע ורכילות לשון הרע, הוצאת שם רע ורכילות חומרת איסור לשון הרע מתי מותר לדבר בגנות אדם אנשי התקשורת התקשורת ומצוות המחאה מחלוקת רעה ומחלוקת לשם שמיים תשובה וסליחה אמירת אמת גניבת דעת מצווה לְשַנות למען השלום שינוי מהאמת עבור ערכי צניעות, בושה וענווה לא תחמוד הכרת טובה השתתפות בשמחה ובצער חסד בדיבור ברכת 'שלום' רגישות שלא לצער את הזולת דרך ארץ ניבּול פה הכנסת אורחים שכנים החברה הטובה