שלושת הכלים שהיו ב'קודש' קודש הקודשים
- - ץראהו םעה ,הנומא - ץראהו םעה ,הנומא

השולחן

0.5 דק'

השולחן

האזן למושג:

השולחן שב'קודש', שעליו היו מעלים בכל שבת שנים עשר לחמים כנגד שבטי ישראל, ביטא את הערך המקודש של כל העבודות שהאדם עוסק בהן כדי ליישב את העולם, ולהוסיף בו טובה וברכה. על ידי העבודה האדם נעשה שותף עם הקב"ה בקיום העולם ופיתוחו. השולחן גם מבטא את ערך המחויבות של אדם שעובד ומפרנס את בני משפחתו. מעלָה מיוחדת ישנה לעבודה בארץ ישראל שהיא מעֵין עבודת גן עדן, שמקיימים בה את מצוות יישוב הארץ. 

המנורה המנורה מזבח הקטורת המזבח החיצון - קורבנות הכיור - המַרְאות הצובאות קורבן התמיד והקטורת המרכז הרוחני בִּיכּורים המקדש מקור השראה השראה מעבודת הכהנים במקדש הטהרה הר הבית זֵכֶר לחורבן כשהעם הולך בדרכי ה'