מצב העם קובע את חיוב המצוות שביעית ויובל תרומות ומעשׂרות המצוות התלויות בארץ מקום קיום המצוות גילוי התורה בארץ ישראל ייחודה של ארץ ישראל מקום גילוי אמונת הייחוד
- - ץראהו םעה ,הנומא - ץראהו םעה ,הנומא

החזרת המצוות למקומן וכמה יהודים ישנם

1 דק'

החזרת המצוות למקומן וכמה יהודים ישנם

האזן למושג:

כדי שיחזור החיוב מהתורה לקיים את מצוות תרומות ומעשרות, צריך שרוב עם ישראל יישב בארץ, וכדי שיחזור החיוב מהתורה לקיים את מצוות שביעית ויובל, צריך שהארץ תחולק כהלכה לכל שבטי ישראל. השאלה את מי צריך לכלול בעם היהודי כדי לחשב את הרוב? יש אומרים כחמישה עשר מיליון שמזדהים כיום כיהודים. אולם יותר נראה שהעם היהודי כולל גם יהודים שהוריהם התבוללו בדורות האחרונים בעקבות המהפכות והרדיפות והשואה, ועל ידי תעודות ובירורים שונים ניתן להוכיח את היותם צאצאים של אֵם יהודייה. איתם ניתן לשער שהעם היהודי מונה בין עשרים לשלושים מיליון. ואולי יש לחשב גם את צאצאי היהודים שהתבוללו לפני מאות שנים בלחץ ייסורי הגלות האיומים, הואיל ולהלכה כל מי שאימו יהודייה, אפילו אחר מאה דורות, נותר יהודי. ואמרו חכמים, על פי נבואות הגאולה שבתנ"ך, שלעתיד, יבוא אליהו הנביא ויחזירם לצור מחצבתם. קבוצה זו כוללת לכל הפחות מאה מיליון איש ואולי יותר. שכן במשך הגלות הארוכה, בכל המלחמות והנגישׂות וגזירות השמד האיומות, מיליוני יהודים הורחקו מגבול ישראל בזרוע, וכיוון שלהלכה הבנות נותרו תמיד יהודיות, יש לשער שהאנוסים התרבו כשיעור שהתרבו העמים שבתוכם התבוללו. יש מעריכים שלפחות כעשרה אחוז מאוכלוסיית אירופה המערבית, כולל המהגרים לאמריקה הצפונית והדרומית, הם מצאצאי יהודים אנוסים. וכן ישנם עוד צאצאי יהודים בארצות ערב וצפון אפריקה ומזרח אירופה. כדי להכריע בשאלה זו צריך שיקום בית הדין הגדול, ובו יישבו חכמי ישראל בתחומי התורה ומדעי החברה, ויחד עם נציגי הציבור, יכריעו בשאלת מספרו של העם היהודי ובשאלת חלוקת הארץ לכל ישראל לשבטיו. 

מצוות יישוב הארץ מצוות יישוב הארץ המלחמה על הארץ מדינת ישראל חטא המרגלים של דורנו המצווה לגור בארץ אהבת הארץ צה"ל איסור הפחד גיוס בחורי ישיבה קדושת המחנה שירות נשים מוסר מלחמה גבולות הארץ מגורי נוכרים בארץ ממלכתיות סמכות השלטון הפרדת רשויות מלך המשיח