דין יום עשירי באב מנהגי אבלות בתשעה באב חולים כלל דיני תשעה באב סעודה מפסקת מנהגי אבלות בתשעת הימים שלושת השבועות ותשעת הימים הצומות הקלים צום גדליה - ג' בתשרי תשעה באב שבעה עשר בתמוז עשרה בטבת
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

דיני תשעה באב שחל בשבת ונדחה

0.5 דק'

דיני תשעה באב שחל בשבת ונדחה

האזן למושג:

תשעה באב שחל בשבת - נדחה ליום ראשון, וביום השבת אוכלים ושותים כבכל שבת ואין מראים שום סימן אבלות. משקיעת החמה, לקראת צאת השבת, נמנעים מלאכול ולשתות. 

כיוון שיצאה השבת - החל הצום, ואי אפשר לקיים הבדלה על היין, וכדי שיהיה מותר לעשות מלאכה, צריך לומר "ברוך המבדיל בין קודש לחול". בנוסף, מברכים על הנר במוצאי שבת, מפני שברכת הנר אינה תלויה בכוס היין, אלא היא הודאה על בריאת האש שנתגלתה לאדם הראשון במוצאי שבת (לעיל כו, כד). בסיום הצום, לפני שאוכלים ושותים, צריך להבדיל על הכוס, ומברכים שתי ברכות, 'הגפן' ו'המבדיל'. אבל אין מברכים על הבשמים ועל הנר.

חולה שצריך לאכול בתשעה באב, צריך להבדיל על הכוס לפני שיאכל. ונכון שיבדיל על מיץ ענבים ששתייתו אינה משמחת. קטן שאוכל בתענית, אינו צריך להבדיל לפני אכילתו.

ט"ו באב ט"ו באב