גירושין חיובי הנישואין אז והיום השינויים ההלכתיים בדיני הנישואין התחייבות הנישואין איסור ייחוד 'לא ילבש' - שמירת הזהות המינית הלכות צניעות פסולי חיתון ממזר איסורי לא תנאף
- - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ

סוטה

0.5 דק'

סוטה

האזן למושג:

אם אירע מקרה שאשה החלה להתרועע עם פלוני עד שבעלה חשד שהיא בוגדת בו, והתרה בה שלא תיפגש איתו ביחידות ובסתר, ובכל זאת סטתה והתייחדה עמו. והבעל חושד שבגדה בו וממילא נאסרה עליו, ומנגד האשה טוענת שלא בגדה, כדי לעשות שלום ביניהם, ציוותה התורה שיעלו לבית המקדש, ויכתבו את פרשת סוטה עם שמות השם הכתובים בה על קלף, וימחקו את כל הפרשה עם השמות הקדושים לתוך כלי עם מים, והאשה הסוטה תשתה את המים הללו. לאחר מכן יהיה מותר לבני הזוג להמשיך לחיות יחד. אמנם אם בגדה - תיענש משמיים ותמות, ואם לא בגדה - תחיה ובריאותה תשתפר. ואף שישנו איסור חמור למחוק שמות קדושים, ציווה ה' לעשות כן כדי לעשות שלום ביניהם. הרי שאם את השם הקדוש מוחקים כדי לעשות שלום בין איש לאשתו, על אחת כמה וכמה שאנשים צריכים למחול על כבודם ולעשות כל מאמץ כדי להשלים ביניהם. בכלל זה, מצווה שהורי החתן ישבחו את כלתו, והורי הכלה ישבחו את חתנה, וקל וחומר שלא יגרמו לסכסוכים ביניהם.

תהליך הגירושין תהליך הגירושין עילות הגירושין עגונה כפיית גט הדינים שבהם מעמד האשה חלש ערכי המשפחה