המבול ונֹח חטא אדם הראשון
- - לארשי ןוזח - לארשי ןוזח - לארשי ןוזח

שבע מצווֹת בני נח

0.5 דק'

שבע מצווֹת בני נח

האזן למושג:

לאחר המבול והלקח שנלמד ממנו, כרת ה' ברית עם נח ובניו ובעלי החיים, שלא יְשנֶה עוד את סדרי הטבע ולא יביא מבול לעולם, וציווה אותם לפרות ולרבות ולעסוק ביישובו של עולם תוך שמירת שבע המצוות הטבעיות שנקראות 'שבע מצוות בני נח': א) איסור עבודה זרה. ב) איסור רצח. ג) איסור ניאוף. ד) איסור גזל וגניבה. ה) איסור לקלל את הבורא. ו) איסור אכזריות לבעלי חיים, שלא לחתוך מהם איבר בעודם חיים ולאוכלו. ז) קביעת מערכת משפט להסדרת החיים שבין בני האדם.

נח ואברהם נח ואברהם אברהם אבינו ושרה אימנו עקדת יצחק יצחק אבינו ורבקה אימנו יעקב אבינו אימותינו רחל ולאה והשבטים משמעות השעבוד במצרים ויציאת מצרים האמונה שהתגלתה מתוך יציאת מצרים היציאה ברכוש גדול קריעת ים סוף נעשה ונשמע מעמד הר סיני עשרת הדיברות שנאמרו במעמד הר סיני