גבאי צדקה חכמים וצדיקים האחריות מתפשטת במעגלים סדרי קדימה מעשר עני מצוות הצדקה העקרונות שניתן ללמוד ממתנות עניים משמעות המתנות בעבר חמש מתנות עניים
- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

האם מצווה לתת צדקה לעני ברחוב

0.5 דק'

האם מצווה לתת צדקה לעני ברחוב

האזן למושג:

בעבר היו מקרים שאדם היה רעב ללחם, ואם לא נתנו לו פרוטה לצורך קניית פרוסת לחם, היה עלול למות מרעב. לפיכך, הורו חכמים לתת לכל עני שפושט יד, סכום המספיק לקניית פרוסת לחם פשוטה, אבל לא יותר, כדי שלא לעודד רמאים לפשוט יד. אולם כיום במדינת ישראל, קשה לשער שפושטי היד ברחובות רעבים ללחם, ולכן אין מצווה להעניק צדקה לפושטי יד אלא להפנותם לגורמי הרווחה או גבאי הצדקה. 

המצווה במדינת רווחה המצווה במדינת רווחה מצוות מעשר כספים ייעוד המעשר העשירות הבאה על ידי מעשר קופת צדקה בבית מצוות ההלוואה שמיטת כספים גמ"ח איסור הלוואה בריבית היתר עִסקה משיכת יתר - אוברדרפט ברכה לכל העמים והמשפחות