ברכת 'שלום' חסד בדיבור השתתפות בשמחה ובצער הכרת טובה לא תחמוד שינוי מהאמת עבור ערכי צניעות, בושה וענווה מצווה לְשַנות למען השלום גניבת דעת אמירת אמת תשובה וסליחה מחלוקת רעה ומחלוקת לשם שמיים התקשורת ומצוות המחאה אנשי התקשורת מתי מותר לדבר בגנות אדם חומרת איסור לשון הרע לשון הרע, הוצאת שם רע ורכילות איסור חנופה מצוות המחאה מצוות התוכחה לדון לכף זכות לא תיקום ולא תיטור הנפגע מחברו צריך להוכיחו שיתוף עניים וגלמודים בשמחות היחס לגר זהירות בכבוד יתום ואלמנה ושאר סובלים איסור אונאה והלבנת פנים כבוד האדם כבוד חכמים וזקנים ומנהיגי הציבור האיסור לבזות אדם השבת אבדה הגשת סיוע בין אדם לחברו - השער לגילוי אור ה' בעולם כבוד האדם שנברא בצלם אלוהים בין ישראל לעמים הגדרת איסור השנאה הגדרת מצוות האהבה
- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

רגישות שלא לצער את הזולת

0.5 דק'

האזן למושג:

מצווה לכל אדם להיות רגיש לזולת שלא לצערו. לא ידחוף אנשים בדרכו, לא יעקוף בתור, לא יפתח חלון ביום קר כאשר חברו עלול להצטער מכך, וכל כיוצא בזה. וכפי שאמר הלל הזקן, שעיקר התורה הוא "מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך". ואין הכוונה שאדם שאינו סובל מדבר מסוים כדוגמת רעש, יכול לעשותו ליד אחרים. אלא שכמו שהוא שונא דברים מסוימים שמפריעים לו, כך עליו להימנע מלעשות דברים שמפריעים לאחרים. לפיכך, יזהר שלא להרעיש ליד זולתו, כל מקום לפי מה שמתאים ומקובל. לדוגמה, ליד מי שצריך להתרכז בלימודו או בעבודתו, צריך להיזהר שלא להשמיע אפילו רעשים קלים. וכאשר אדם נמצא בגינה, עליו להימנע מלצעוק באופן שמכריח את השכנים לשומעו. כמו כן בלילה בשעות שאנשים ישנים, בסמוך לבתי מגורים, צריך להיזהר שלא לדבר בקול, ולא לנסוע באופן רועש. כמו כן יזהר שלא להשליך פסולת ברשות הרבים. קל וחומר שלא יניח ברשות הרבים שברי זכוכית ודברים שעלולים לפגוע בעוברים ושבים.

דרך ארץ דרך ארץ ניבּול פה הכנסת אורחים שכנים החברה הטובה