שכנים הכנסת אורחים ניבּול פה דרך ארץ רגישות שלא לצער את הזולת ברכת 'שלום' חסד בדיבור השתתפות בשמחה ובצער הכרת טובה לא תחמוד שינוי מהאמת עבור ערכי צניעות, בושה וענווה מצווה לְשַנות למען השלום גניבת דעת אמירת אמת תשובה וסליחה מחלוקת רעה ומחלוקת לשם שמיים התקשורת ומצוות המחאה אנשי התקשורת מתי מותר לדבר בגנות אדם חומרת איסור לשון הרע לשון הרע, הוצאת שם רע ורכילות איסור חנופה מצוות המחאה מצוות התוכחה לדון לכף זכות לא תיקום ולא תיטור הנפגע מחברו צריך להוכיחו שיתוף עניים וגלמודים בשמחות היחס לגר זהירות בכבוד יתום ואלמנה ושאר סובלים איסור אונאה והלבנת פנים כבוד האדם כבוד חכמים וזקנים ומנהיגי הציבור האיסור לבזות אדם השבת אבדה הגשת סיוע בין אדם לחברו - השער לגילוי אור ה' בעולם כבוד האדם שנברא בצלם אלוהים בין ישראל לעמים הגדרת איסור השנאה הגדרת מצוות האהבה
- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

החברה הטובה

0.5 דק'

האזן למושג:

לחברים ולשכנים השפעה רבה על האדם, לכן הורו חכמים: "הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע". פעמים רבות השפעת החברה אינה מודעת, היא קובעת נורמות, ובלא לשכנע באופן ישיר היא משפיעה על אורחות המחשבה והחיים. לכן בחברה שמעריכה לימוד תורה ומצוות, מדע ועבודה, יושר וחסד, יוזמה וחריצות, הסיכוי לחיות על פי ערכים אלו גבוה יותר. אמנם אסור לאדם מישראל להפריד עצמו מכלל ישראל, ובענייני הכלל על כולם לפעול יחד למען הערכים המשותפים, כגון יישוב הארץ, חינוך, בריאות, שירות בצה"ל, קליטת עלייה, פיתוח הכלכלה ועזרה לחלשים. אבל לגבי החברה שבה אדם חי, ראוי לכל אדם לבחור לגור במקום שבו יֶשנָה קהילה שמסגרותיה מתוקנות לפי ערכי המסורת היהודית. ככל שהביקוש להצטרף לקהילה טובה יגבר, כך ירבו האנשים שרוצים להוסיף אמת וטוב, ויקומו יותר קהילות טובות, וכלל הציבור ילך ויתעלה. אמנם המתנדבים לגור בשכונה שצריכה חיזוק, כדי לחנך את המבוגרים והצעירים לדרך ארץ ותורה - מקיימים מצווה גדולה.