השבת אבדה הגשת סיוע בין אדם לחברו - השער לגילוי אור ה' בעולם כבוד האדם שנברא בצלם אלוהים בין ישראל לעמים הגדרת איסור השנאה הגדרת מצוות האהבה
- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

האיסור לבזות אדם

0.5 דק'

האזן למושג:

האדם נברא בצלם אלוהים, ועל כן צריך לכבדו, ואסור לבזותו גם אם אינו מרגיש ומודע לכך, שנאמר: "לֹא תְקַלֵּל חֵרֵשׁ" (ויקרא יט, יד). כלומר אסור לבזות גם את מי שאינו שומע ויודע שמבזים אותו. גם אדם ששוכר פועלים, צריך להיזהר בכבודם, שלא להעסיקם בעבודות משפילות או לצוות עליהם באופן מתנשא ומשפיל. ראוי לכל מי שרואה או שומע שמבזים אדם אחר, שיתחלחל מכך ויחוש כאילו פגעו גם בו עצמו. אמרו חכמים: המרים יד על חברו להכותו, אפילו לא היכהו, נקרא רשע. והסוטר על לחיו, כאילו סוטר על פני השכינה. משום כבוד האדם מצווה לקבור את המת בהקדם, כדי שגופתו לא תתבזה. ואפילו את חיילי האויב מצווה לקבור בכבוד (יחזקאל לט, יג).

כבוד חכמים וזקנים ומנהיגי הציבור כבוד חכמים וזקנים ומנהיגי הציבור כבוד האדם איסור אונאה והלבנת פנים זהירות בכבוד יתום ואלמנה ושאר סובלים היחס לגר שיתוף עניים וגלמודים בשמחות הנפגע מחברו צריך להוכיחו לא תיקום ולא תיטור לדון לכף זכות מצוות התוכחה מצוות המחאה איסור חנופה לשון הרע, הוצאת שם רע ורכילות חומרת איסור לשון הרע מתי מותר לדבר בגנות אדם אנשי התקשורת התקשורת ומצוות המחאה מחלוקת רעה ומחלוקת לשם שמיים תשובה וסליחה אמירת אמת גניבת דעת מצווה לְשַנות למען השלום שינוי מהאמת עבור ערכי צניעות, בושה וענווה לא תחמוד הכרת טובה השתתפות בשמחה ובצער חסד בדיבור ברכת 'שלום' רגישות שלא לצער את הזולת דרך ארץ ניבּול פה הכנסת אורחים שכנים החברה הטובה