מתי מותר לדבר בגנות אדם חומרת איסור לשון הרע לשון הרע, הוצאת שם רע ורכילות איסור חנופה מצוות המחאה מצוות התוכחה לדון לכף זכות לא תיקום ולא תיטור הנפגע מחברו צריך להוכיחו שיתוף עניים וגלמודים בשמחות היחס לגר זהירות בכבוד יתום ואלמנה ושאר סובלים איסור אונאה והלבנת פנים כבוד האדם כבוד חכמים וזקנים ומנהיגי הציבור האיסור לבזות אדם השבת אבדה הגשת סיוע בין אדם לחברו - השער לגילוי אור ה' בעולם כבוד האדם שנברא בצלם אלוהים בין ישראל לעמים הגדרת איסור השנאה הגדרת מצוות האהבה
- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

אנשי התקשורת

0.5 דק'

האזן למושג:

תפקידם של העיתונאים חשוב ומורכב. כל זמן שהם מדייקים בדבריהם ומוסרים מידע שיש בו תועלת לציבור, כגון לגבי מועמדים שעומדים לבחירה או מוצרי צריכה, יש בידם מצווה. וכן כאשר הם מבקרים החלטות ומעשים של אישי ציבור באופן הוגן ומדויק, תוך הצגת תמונה מאוזנת של הצדדים הטובים והרעים, יש בידם מצווה. אבל כאשר הם עושים זאת מתוך לעג או שנאה, גם כאשר דבריהם מועילים לציבור, יש בידם עבירה. ואם הפריזו ונטו מהאמת, יש בידם עבירה חמורה, מפני שלא הועילו לציבור אלא הזיקו לו בכך שנתנו לו תמונה חלקית שמטה את שיקול דעתו. כמו כן, אם פרסמו מידע שלילי על אדם פרטי שאין בו תועלת לציבור, יש בידם עוון חמור של לשון הרע. וככל שהעלבון גדול יותר, כך החטא חמור יותר.

התקשורת ומצוות המחאה התקשורת ומצוות המחאה מחלוקת רעה ומחלוקת לשם שמיים תשובה וסליחה אמירת אמת גניבת דעת מצווה לְשַנות למען השלום שינוי מהאמת עבור ערכי צניעות, בושה וענווה לא תחמוד הכרת טובה השתתפות בשמחה ובצער חסד בדיבור ברכת 'שלום' רגישות שלא לצער את הזולת דרך ארץ ניבּול פה הכנסת אורחים שכנים החברה הטובה