איסור הפחד צה"ל אהבת הארץ המצווה לגור בארץ חטא המרגלים של דורנו מדינת ישראל המלחמה על הארץ מצוות יישוב הארץ החזרת המצוות למקומן וכמה יהודים ישנם מצב העם קובע את חיוב המצוות שביעית ויובל תרומות ומעשׂרות המצוות התלויות בארץ מקום קיום המצוות גילוי התורה בארץ ישראל ייחודה של ארץ ישראל מקום גילוי אמונת הייחוד
- - ץראהו םעה ,הנומא - ץראהו םעה ,הנומא

גיוס בחורי ישיבה

0.5 דק'

גיוס בחורי ישיבה

האזן למושג:

מצוות תלמוד תורה אינה דוחה את מצוות הגיוס לצבא, ולכן מצווה על כל תלמידי הישיבות לשרת בצבא. וכן מצינו שתלמידיהם של יהושע בן נון ודוד המלך היו יוצאים למלחמה. אמנם, לגבי יחידים המסוגלים להתעלות בתורה למען כלל ישראל, כל זמן שאין הצבא מוכרח לגייסם, מוטב שידחו את הגיוס, ומתוך כבוד לחיילים המקיימים בגופם את המצווה הגדולה להגן על העם והארץ, יתעלו בתורה כדי לשמש בתפקידי הוראה ורבנות, ולתרום לחיזוק התודעה הישראלית, לביטחון ישראל וליישוב הארץ. 

קדושת המחנה קדושת המחנה שירות נשים מוסר מלחמה גבולות הארץ מגורי נוכרים בארץ ממלכתיות סמכות השלטון הפרדת רשויות מלך המשיח