השכר והעונש לעם ישראל בעולם הזה הדין וההשגחה בעולם הזה ליחיד השכר והעונש הטבעיים שבעולם הזה השלמת השכר והעונש בעולם הבא סדרי הטבע הם התנאי לבחירה הבחירה החופשית גילוי האמונה דרך יציאת מצרים ומעמד הר סיני עבודות זרות בימינו איסור כישוף וקסמים היחס לדתות השונות חסידי אומות העולם הנצרות והאסלאם איסור עבודה זרה השילוב של שני הדיברות הראשונים האם האלילים הועילו? תכונת האמונה והנטייה לאלילות מתן תורה אהבת ה' ויראתו
- - ץראהו םעה ,הנומא - ץראהו םעה ,הנומא

מצב הגלות

0.5 דק'

מצב הגלות

האזן למושג:

כאשר ישראל נענשים בחורבן ובגלות, גם ההנהגה האלוהית בעולם הזה נסתרת מאוד, ונראה כאילו עזב ה' את הארץ, והרֶשע שולט בעולם, וטוב לרשעים ורע לצדיקים. שכשם שכוחות הרֶשע גברו והחריבו את בית המקדש, כך גם דרכם של הרשעים מצליחה. ואף שלכאורה אין זה צודק שהצדיקים יסבלו יותר, כך היא דרכם של הצדיקים, שהם מצטערים יותר על גלות ישראל, וכל זמן שכבוד שמיים מחולל, ליבם כואב. ומתוך צערם ואבלותם הם זוכים לקרב את הגאולה, ושכרם על כך גדול מאוד. 

הברית האלוהית עִם ישראל הברית האלוהית עִם ישראל חטא העגל וחטא המרגלים