סדרי הטבע הם התנאי לבחירה הבחירה החופשית גילוי האמונה דרך יציאת מצרים ומעמד הר סיני עבודות זרות בימינו איסור כישוף וקסמים היחס לדתות השונות חסידי אומות העולם הנצרות והאסלאם איסור עבודה זרה השילוב של שני הדיברות הראשונים האם האלילים הועילו? תכונת האמונה והנטייה לאלילות מתן תורה אהבת ה' ויראתו
- - ץראהו םעה ,הנומא - ץראהו םעה ,הנומא

השלמת השכר והעונש בעולם הבא

0.5 דק'

השלמת השכר והעונש בעולם הבא

האזן למושג:

השלמת הדין הצודק לצדיקים ולרשעים מתקיימת ב'עולם הבא', שנקרא גם 'עולם האמת', מפני שלעומת העולם הזה שבו השקר גובר, בעולם הבא מתברר מעמדו האמיתי של האדם וערכם האמיתי של מעשיו. 'העולם הבא' כולל שני שלבים. השלב הראשון מתחיל לאחר פטירתו של האדם, שאז נשמתו עולה לעולם הנשמות, כאשר הצדיקים זוכים לקבל את שכרם בגן עדן כפי ערך מצוותיהם, והרשעים יורדים לגיהנום לקבל את עונשם כפי עוונותיהם, ורשעים שגם השתדלו לקיים מצוות, יעלו לגן עדן לאחר קבלת עונשם בגיהנום. השלב השני יגיע לאחר שיושלם תיקון העולם בתחיית המתים, שאז ישובו הנשמות להתאחד עם הגוף, ויחד עימו יתעלו בלא סוף (להלן לד, ד-ה).

השכר והעונש הטבעיים שבעולם הזה השכר והעונש הטבעיים שבעולם הזה הדין וההשגחה בעולם הזה ליחיד השכר והעונש לעם ישראל בעולם הזה מצב הגלות הברית האלוהית עִם ישראל חטא העגל וחטא המרגלים