מצב הגלות השכר והעונש לעם ישראל בעולם הזה הדין וההשגחה בעולם הזה ליחיד השכר והעונש הטבעיים שבעולם הזה השלמת השכר והעונש בעולם הבא סדרי הטבע הם התנאי לבחירה הבחירה החופשית גילוי האמונה דרך יציאת מצרים ומעמד הר סיני עבודות זרות בימינו איסור כישוף וקסמים היחס לדתות השונות חסידי אומות העולם הנצרות והאסלאם איסור עבודה זרה השילוב של שני הדיברות הראשונים האם האלילים הועילו? תכונת האמונה והנטייה לאלילות מתן תורה אהבת ה' ויראתו
- - ץראהו םעה ,הנומא - ץראהו םעה ,הנומא

הברית האלוהית עִם ישראל

0.5 דק'

הברית האלוהית עִם ישראל

האזן למושג:

לכאורה על פי כללי הדין, אם ישראל יבחרו ברע, ה' יאבדם חס ושלום ויחריב את העולם. אלא שבחר ה' בעמו וכרת עימו ברית, ולכן גם אם ירבו חטאים לאין שיעור, לא יעזבם, אלא יענישם בייסורים נוראים כדי שיחזרו לדרך טובה. ברית זו מתגלה בכל שנה ביום הכיפורים (להלן לה, ד). נמצא אפוא שהדין הנוגע לעם ישראל אינו על עצם קיומו, אלא על הדרך שבה יתקיים, אם בשלום וברכה, או להיפך חס ושלום. וכן מובטח לישראל שלבסוף תבוא הגאולה והעולם יתוקן, אלא שאם יחזרו בתשובה תבוא הגאולה במהרה, בשובה ונחת. ואם לא יחזרו בתשובה, לאחר גלות ארוכה יבואו ייסורים קשים ונוראים, ומתוך כך יתקבצו הגלויות והארץ תיבנה ועם ישראל ימשיך להתעלות עד לגאולה ותשובה שלימה. 

חטא העגל וחטא המרגלים חטא העגל וחטא המרגלים